Viktigt att man tidigt söker hjälp i vårdnadstvister

Det kan hända att vårdnadshavare i samband med en separation har svårt att komma överens om viktiga saker rörande det gemensamma barnet. Man har helt enkelt hamnat i en vårdnadstvist.

Men en vårdnadstvist är aldrig enkel, särskilt inte för barnet. Därför väger alltid barnets olika behov och perspektiv tyngst i en vårdnadstvist och man tar inte hänsyn till vad föräldrarna tycker.

Ofta handlar tvisten om praktiska saker som vilken skola barnet ska gå i, var det ska bo och hur man ska fördela umgänget mellan föräldrarna. Vanligtvis är det lättare att lösa tvisten om man tidigt i konflikten söker hjälp. Kommunens socialtjänst eller en familjerättsadvokat kan medla i konflikten och många gånger slipper man då att mötas i rätten.

Gemensam vårdnad anses generellt vara det bästa

Det händer att vårdnadstvister måste lösas i rätten eftersom vårdnadshavare inte kommer överens. Det kan även vara så att den ena föräldern kan vara mindre lämpad som vårdnadshavare exempelvis pga missbruk. I sådana fall kan det vara bättre om en av föräldrarna har ensam vårdnad.

Men generellt utgår domstolen från att föräldrarna ska ha delad vårdnad och tillsammans fatta viktiga beslut rörande barnet. Detta eftersom det anses vara bäst för barnet.

Men gemensam vårdnad behöver ändå inte betyda att domstolen beslutar om att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna och att umgänget ska delas lika. De kan tycka att det är bättre för barnet att bo hos den ena föräldern och i stället träffa den andra vårdnadshavaren under lov och helger. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: vårdnadstvisthelsingborg.se

Skaffa dig rätt kunskap

För att bygga något överhuvudtaget så är du tvungen att söka bygglov och även gå igenom en hel del punkter. Det kan vara som en gigantisk djungel om du inte är insatt inom områdets juridik.

En gång i tiden så tog du bara dig en bit land och byggde ett hus, men numera är varenda del av landet uppdelat så att du måste söka bygglov, eller meddela kommunen som exempelvis Göteborg, om du vill bygga något. Och det gäller inte enbart ifall du vill bygga ett hus eller annan byggnad, utan även om du vill anlägga en väg eller liknande. Allt ska meddelas och vara planlagt in i minsta detalj. Ett arbete som kan ta mycket lång tid innan allt är på plats och det är dags att starta byggnationen.

Ett juridiskt område

Men det är inte så att allt är klart när bygglovet är färdigt. I stort sett är det tvärtom, när det gäller större byggnationer. För det är nu som snårskogen börjar på riktigt. Förutom att allt inom byggnationen ska följa riktlinjer, lag och förordning, så ska alla delar redas ut gällande gränsdragning och ansvar. Det är sällan som en större byggnation ägs av samma bolag som bygger den. Och att allt arbete utförs av enbart bolagets personal.

Det behövs därför specialister på entreprenadjuridik i Göteborg som tar hand om allt vad gäller dessa gränsdragningar, riktlinjer, ansvarsområden, viten, tidsplaner, med mera som behöver dokumenteras. Det kommer underlätta avsevärt när byggnationen väl drar igång ordentligt.

Hur arvsrätten fungerar

När en bortgång sker är det reglerat enligt lag hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Det går att testamentera en del, men resten ska gå till familjen enligt regler som inte går att välja bort.

Arvsrätt är en säkerhet för alla arvingar när det gäller en fördelning av kvarlåtenskapen. Men det finns en hel del olikheter som ändå kan uppstå när ett arv ska fördelas. Och idag kan det finnas en mängd olika fördelningar där barn kan vara halvsyskon, adopterade, eller kanske inte ens är kända av familjen. Det finns även något som heter en önskan om att partnern ska få sitta kvar i orört bo, vilket innebär att egendom inte ska avyttras för att delas ut till bröstarvingar förrän partnern går bort.

När inga bröstarvingar finns

Arvsrätten kan vara en mycket snårig skog. Speciellt när det kan finnas en bortgången som inte är gift med sin partner och som inte heller har några barn. Det kan även vara en hel del avtal och kontrakt som gäller för företag, egendom med mera. Den enkla fördelningen av kvarlåtenskapen kan därför bli ett nystan att reda ut. Och i vissa fall kan den vara så pass invecklad att det måste till en rättegång för att klarlägga hur delningen ska ske. Det kan också vara så att den bortgångna haft viljan att dela sin kvarlåtenskap på ett sätt, men det finns inte något testamente skrivet för att säkerställa det. Därför är det klokt att alltid skriva ett ordentligt testamente när det kan uppstå tveksamheter. Läs mer om arvsrätt på denna hemsida: arvsrätt.nu

Dela boet utan separation

När en fullkomlig bodelning ska genomföras kan den vara odramatisk och enkel eller raka motsatsen. I vissa fall går det också att göra en bodelning utan att en separation är på väg att ske.

Att genomföra en bodelning utan att separera kan låta lite märkligt. Men det kan fylla en mycket viktig funktion. För ifall det är två parter som lever tillsammans och som har barn som inte är gemensamma, kan det vara en åtgärd som besparar mycket bekymmer vid den enas bortgång. Genom bodelningen listas all egendom för varje part så att det vid en bortgång är enklare att veta vilket barn som ska få vad ur kvarlåtenskapen. Skulle båda parterna gå bort kan det vara ett getingbo som är mycket svårt att reda ut för de kvarlevande.

Mitt, ditt och vårt

En bodelning kan även genomföras för att det ska finnas uppgifter på vem som äger vad, även om det rör sig om här och nu och inte för ett arvs skull. Det kan vara en trygghet ifall det finns arv av aktier eller fastighet, företagsägande eller värdesaker i boet. Även om det inte är någon separation i faggorna kan det ändå vara en trygghet som också kan påverka övriga parter. Kanske är det ett hus som ärvts av två syskon där båda gör en bodelning och sedan skriver i sitt testamente att det andra syskonet ärver deras del vid en bortgång. På det viset kan arvingen göra vad den vill med sitt arv.

Hur ska en bra brottmålsadvokat vara?

Att vara misstänkt eller åtalad för ett brott är ofta väldigt stressande. Men med rätt advokat vid sin sida brukar det oftast kännas lite lättare. Men hur ska en bra advokat egentligen vara?

De flesta advokater är specialiserade inom ett eller möjligtvis två rättsområden. Är man misstänkt eller åtalad för ett brott ska man därför anlita en brottmålsadvokat. Men en advokat kan även vara specialiserad inom sitt rättsområdet och bara jobba med vissa typer av brott som exempelvis narkotikabrott, våldsbrott, ekobrott etc. Det tar tid att bli en skicklig brottmålsadvokat och det räcker inte med att bara kunna lagen, utan man måste även ha flera års regelbunden erfarenhet av att försvara klienter i rätten. Fast det finns även andra saker som är viktiga, som engagemang och social förmåga. Detta eftersom det många gånger gör det enklare att hitta eventuella vittnen och kommunicera med alla parter, vilket i sin tur gör att det går lättare att bygga upp ett bra försvar.

Byt ut advokaten om förtroendet är förbrukat

En brottmålsadvokat ska inte ha för många klienter på en gång eftersom brottmål ofta är väldigt tidskrävande och komplicerade. Detta eftersom advokaten måste kunna lägga ner den tid som krävs för att kunna sätta upp ett så bra försvar som möjligt. Tyvärr finns det mindre bra advokater som bara köper polisens utredning rätt av och inte försöker hitta svagheterna i målet. Känner man att den advokat man har anlitat saknar engagemang eller om man har tappat förtroendet för advokaten ska man genast byta. Läs mer om brottmålsadvokat här: brottmålsadvokathelsingborg.se

Det mest gynnsamma utfallet i rättegången

Även mindre förseelser som det som förr kallades snatteri polisanmäls. Vid en rättegång bör du ha en brottmålsadvokat bredvid dig och som kan föra din talan åt dig i huvudförhandlingen.

När du står anklagad för ett brott är det flera saker som avgör en eventuell påföljd vid händelse av att du blir dömd. Hur grovt brottet är, naturligtvis. Men också faktorer som hur gammal du är eller om du har blivit straffad tidigare spelar in när det kommer till att avgöra straffets längd eller dignitet. Vad som dock också har betydelse för ditt rättsliga öde är vem du har vid din sida i huvudförhandlingen. Väljer du att försvara dig själv kan förhandlingen bli mycket tuff, men har du en skicklig brottmålsadvokat vid din sida förbättrar du dina odds avsevärt. Föreställ dig till exempel att du inte kunde motstå frestelsen från att sno en polkagris från ett marknadsstånd på Malmöfestivalen. Korkat naturligtvis, speciellt eftersom du i det här fallet blir påkommen och polisanmäld.

Allt kan hända i huvudförhandlingen

En polisanmälan kan leda till förundersökning och förundersökning kan leda till åtal. Då blir det huvudförhandling inför åklagare, domare och nämndemän. Då är det bara att hoppas att du slagit i telefonkatalogen efter brottmålsadvokater i Malmö och hittat en pålitlig jurist att representera dig. Annars kan det bli mycket tufft. Advokatens syfte är att kunna tala för dig och argumentera för det som ni anser vara det mest gynnsamma utfallet av rättegången. Ur ditt perspektiv, alltså. Ingen annans.